Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Památka na rok 1918 v naší obci

 

     V souvislosti s 28. říjnem bývá každoročně vzpomínáno výročí vzniku samostatného státu, avšak letošní kulaté výročí (připomínané již od začátku roku na stránce « Výročí » a ve Zpravodaji obce) je vhodnou příležitostí pro hlubší zamyšlení nad významem tohoto státního svátku, jenž v průběhu uplynulých 90 let nemohl být vždy veřejně slaven s patřičnou úctou (především z politických a z ideologických důvodů, a to nejen za druhé světové války).

 

Bohuňovští hasiči u pomníku umístěného v blízkosti tehdejší zvoničky

Bohuňovští hasiči u pomníku umístěného v blízkosti kaple (tehdy ještě pouze zvoničky). Fotografie pochází z pozůstalosti pana Aloise Pokorného (1904–2001).

 

     Jedním ze symbolů tohoto státního svátku se stala i vzpomínka na padlé spoluobčany v první světové válce, kterým byl na jejich památku téměř v každé obci v naší zemi zbudován pomník. Jako vhodná příležitost se nabízelo 10. výročí osvobození od rakouské nadvlády a vzniku Československého státu, a tak byl v průběhu roku 1928 postaven pomníkv Bohuňově. Z místních občanů se první světové války aktivně účastnilo (na několika bojových frontách) více než padesát mužů (jeden z nich se stal i legionářem), z nichž jich zahynulo devět.

     Samotný pomník ztvárňuje přibližně 20 q těžký a necelé 3 metry dlouhý kámen hranolovitého tvaru, který dovezli zdejší občané až z lesa za Lhotou. Nad vsazenou deskou (se jmény devíti bohuňovských občanů padlých ve válce), zhotovenou kameníkem z Nedvědice, je umístěn medailon s hlavou Krista. Pomník byl vztyčen mezi dvěma (koncem zimy v roce 2004 skácenými) „kaštany“ v blízkosti bohuňovské kaple (tehdy ještě pouze zvoničky), kde také proběhlo 23. září 1928 slavnostní odhalení a vysvěcení. Na zbudování pomníku se (nejen) prostřednictvím finanční sbírky podílela „celá“ obec.

Současné umístění pomníku na návsi v Bohuňově

Současné umístění pomníku na prostranství trojúhelníkovitého tvaru na návsi v Bohuňově.

 

     Pomník byl v říjnu 1980, při úpravách bohuňovské návsi, přemístěn do tehdy nově oploceného prostranství trojúhelníkovitého tvaru. Úprava tohoto prostranství je potom především od jara 2008 výrazně pozměňována.

     V případě Janoviček se v souvislosti se státním svátkem setkáváme se dvěma zajímavostmi. Zpráva „o převratu“ dne 28. října 1918 se dostala do Janoviček ještě ten den, což nebylo v tehdejší době běžnou realitou (velká vzdálenost od větších měst; špatné silniční spojení s okolními obcemi; ve vesnickém prostředí tehdy ještě přirozeně chybějící telefonní spojení).

     Jinak pomník zde zbudován nebyl, přestože z více jak dvaceti místních občanů účastnících se války, z nichž se dva navíc stali legionáři, jich padlo (nebo následkem válečných útrap zemřelo) devět. Janovičky byly v období první republiky sice samostatnou obcí, avšak poměrně malou (žilo zde necelých 90 obyvatel), což by mohlo vysvětlovat i tehdejší zadluženost obce. Navíc místní sbor dobrovolných hasičů byl založen až v roce 1937, v čemž lze snad rovněž hledat jeden z důvodů, proč v Janovičkách pomník postaven nebyl, neboť v Bohuňově se na realizaci pomníku významně podíleli právě hasiči (viz fotografie v horní části této stránky).

     Za účelem vzpomenutí na účastníky obou světových válek byl před několika lety zaveden Den válečných veteránů, který je jako „významný den“ připomínán každoročně 11. listopadu (v tento den přistoupilo „Německo“ na uzavření příměří, čímž byly ukončeny boje první světové války).

 

Zpět na stránku « Volné téma »

 

S využitím obecních kronik Bohuňova a Janoviček sepsal Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2015      « e-mailové adresy »