Výročí k roku 2020, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2020, vztahující se k historii obce


     Přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje například stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací především z místních « kronik », přičemž výročí související s činností dobrovolných hasičů jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či zajímavosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích.


5 let

2015 – v říjnu 2015 získala naše obec nový traktor Zetor Major 80, dovybavený příslušenstvím (čelní nakladač, drtič větví, traktorový nosič kontejnerů a 2 kontejnery), které je využíváno především na zajištění sběru a svozu bioodpadu.


10 let

2010 – během tohoto roku byly v Bohuňově uspořádány závody v motoskijöringu, shodou příznivých okolností nakonec hned dva ročníky; poprvé 30. ledna 2010, podruhé (a zatím naposledy) 18. prosince 2010. Slibně vytvořené nové tradici, výrazně obohacující spektrum akcí pořádaných na území obce Bohuňov (nejen v tehdejší současnosti, ale celkově i s ohlédnutím do minulosti), nakonec bohužel nebylo dopřáno uskutečnění i dalších ročníků této atraktivní sportovní akce (a to nejen z důvodu nedostatečného množství sněhu v některých zimních sezónách).


15 let

2005 – v červenci 2005 byly v centrální části Bohuňova, v prostranství mezi asfaltovou otáčkou u autobusové zastávky a sloupem s čapím hnízdem, umístěny nově vyrobené houpačky a zakoupená skluzavka, sloužící dětem (v roce 2012 doplněno o „malou lezeckou stěnu“). V říjnu 2014 (na stejném místě) vybudováno nové dětské hřiště (sloužící dosud).


2005 – vypracován a předložen projekt rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje, jenž byl zastupitelstvem obce schválen. Po polovině srpna 2005 zahájeny vlastní práce. Bližší shrnutí rekonstrukce kaple – viz internetová stránka « pamětihodnosti ».


2005 – místní fotbalisté, kteří se od roku 2003 účastnili regionálních turnajů se zastoupením celkem 6 až 8 vesnic (převážně z Bystřicka), zaznamenali (v roce 2005) velice úspěšnou sezónu. Z celkem 6 turnajů ve 4 zvítězili, přičemž z vítězství se radovali i na místním turnaji „o putovní pohár starosty SDH Bohuňov“, jenž se konal na zdejším hřišti v Bohuňově.


20 let

2000 – 28. února proběhlo slavnostní « udělení znaku a praporu » obce Bohuňov.


25 let

1995 – obec Bohuňov zakoupila pro místní hostinec kulečník, který tehdy více zatraktivnil zdejší hostinec v budově kulturního domu.


1995 – na severním okraji Bohuňova (od předešlého roku) dokončena a zkolaudována výrobní hala firmy Creo (výroba nábytku).


1995 – koncem října vedla mj. i přes Bohuňov trasa závodu psích spřežení, který byl odstartován na hrázi Domanínského rybníka.


30 let

1990 – na základě listopadových voleb do zastupitelstev obcí byla po 12 letech v Bohuňově obnovena místní samospráva. Obecní úřad zahájil svoji činnost v podstatě ihned, a do konce roku 1990 se zastupitelstvo obce sešlo celkem dvakrát.


35 let

1985 – otevřen hotel Skalský dvůr (školící a rekreační středisko), jenž byl postaven v letech 1981–1985 v místech areálu bývalého šlechtického dvora, využívaného jako „hospodářský statek“ (v rámci projektu i stavby hotelu byl z původního areálu ponechán pouze tzv. šafářův dům). Objekt hospodářského dvora získalo JZD Vítězný únor se sídlem v Bohuňově v roce 1976, avšak v souvislosti s plánovanou výstavbou hotelu se rozhodlo, že majitelem hotelu bude ministerstvo zemědělství, a provozovatelem JZD, nicméně již od února 1986 se stal provozovatelem státní podnik Agrostav Žďár nad Sázavou. Přestože v polovině 90. let došlo ještě jednou ke změně provozovatele, ministerstvo zemědělství je majitelem hotelu dodnes.


40 let

1980 – v Bohuňově provedena řada úprav, z nichž stojí za zmínku především přemístění pomníku padlým z první světové války do prostranství trojúhelníkovitého tvaru (na podzim 1980), lemovaného podél silnice nově zbudovaným chodníkem. Parková úprava tohoto prostranství byla dokončena spolu s oplocením až v roce následujícím. Současná podoba úpravy a pojetí této části návsi pak pochází z let 2008–2009.


45 let

1975 – v areálu zemědělského družstva v Bohuňově dokončena stavba sušky (dodnes významná dominanta Bohuňova), s jejímž budováním bylo započato již v roce 1969.


50 let

1970 – dokončen a slavnostně otevřen kulturní dům v Bohunově, budovaný (jako novostavba) od jara 1967 (v místě části dvora a hospodářských objektů zemědělské usedlosti čp. 6).


55 let

1965 – v Bohuňově odbahněn (vybagrován) obecní rybník.


1965 – na návsi v Bohuňově postavena (ve směru na Bystřici nad Pernštejnem) čekárna autobusové zastávky.


60 let

1960 – dokončena stavba kravínu v Bohuňově, s čímž souvisel i následný svod dobytka od (tehdy donedávna hospodařících) soukromých zemědělců.


1960 – během roku 1960 došlo ke sloučení obce Janovičky s obcí Bohuňov, přičemž zajímavostí (a z určitého pohledu i kuriozitou) je skutečnost, že předsedou společného MNV byl zvolen občan Janoviček (pan Emanuel Vostrejš), tj. zástupce výrazně menší ze dvou slučovaných obcí.


65 let

1955 – první televizní přijímač (spolu s anténou) v Bohuňově, který si pořídila rodina Pokorných (tehdejší obyvatelé čp. 48).


70 let

1950 – provedena oprava hráze obecního rybníka (v Bohuňově) a jeho odtoku.


1950 – v Janovičkách založeno JZD (poslední soukromě hospodařící zemědělci do něj vstoupili ale až v roce 1959).


1950 – dokončena silnice do Janoviček (vedoucí od rozcestí směrem od Domanína).


75 let

1945 – v souvislosti s koncem druhé světové války pobývala (v květnu až v červnu 1945) v Bohuňově a v lese Pičulín Rudá armáda (ruští vojáci), v Janovičkách a v obecním lese Kozejl zase rumunské vojsko.


1945 – odchod nemalého počtu rodin (z Bohuňova i z Janoviček) za účelem dosídlení bývalých sudet (zasahujících v období Protektorátu až k Poličce) na Svitavsko.


90 let

1930 – v závěru října – nástup zimy doprovázený vichřící, která způsobila v lesích velké škody (polomy i vývraty) – práce na likvidaci této lesní kalamity započaly okamžitě.


1930 – v Janovičkách proběhla tzv. elektrizace obce (tj. došlo k zavedení el. proudu).


120 let

1900 – pro nově vznikající Dobrovolný hasičský sbor, jenž byl založen ve čtvrtek 5. července 1900, zakoupila obec Bohuňov (již v červnu) čtyřkolovou ruční « hasičskou stříkačku » od firmy R. A. Smekal.


S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz