Výročí k roku 2022, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2022, vztahující se k historii obce


     Přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje například stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací především z místních « kronik », přičemž výročí související s činností dobrovolných hasičů jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či zajímavosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích.


5 let

2017 – 5. října – prostřednictvím obecního traktoru Zetor Major 80 se obec Bohuňov účastnila „spanilé jízdy“ 134 traktorů Zetor, která vedla z Maršovic přes centrum Nového Města na Moravě až do Vysočina Areny, čímž došlo k překonání rekordu v počtu traktorů značky Zetor při spanilé jízdě; viz « fotoalbum ».


10 let

2012 – 29. dubna se uskutečnil 1. ročník « Bohuňovské traktoriády ».


2012 – 19. září byly na budovu kulturního domu v Bohuňově nainstalovány « nové hodiny s digitálním teploměrem ».


15 let

2007 – 17. února uvedeny do provozu oficiální internetové stránky obce Bohuňov (www.bohunov.cz), věnované obou částem obce (tj. vedle Bohuňova samozřejmě i vesnici Janovičky).


2007 – 1. března vydáno první číslo Zpravodaje obce, který je jako občasník průběžně vydáván dodnes.


2007 – 8. září  pořádán na hřišti v Bohuňově 1. ročník hudebního festivalu Metal fest. Pokud nepočítáme další 2 ročníky tohoto festivalu v následujících letech, tak se jednalo o organizačně nejnáročnější a nejnákladnější kulturní akci, jaká kdy byla v historii obce uspořádána. Spolupořadatelem festivalu byl tehdejší starosta obce a dlouholetý aktivní hudebník Milan Sláma ml.


20 let

2002 – provedena plynofikace obce a přitom také vybudována nová vodovodní síť, napojující Bohuňov na vodovod z přehradní nádrže Vír. O zavedení plynu do Bohuňova a Janoviček jednalo zastupitelstvo obce již v roce 1997, kdy bylo také jednáno s vedením zemědělského družstva (tj. majitelem tehdejší stávající vodovodní sítě) o budoucnosti řešení problémů s vodou v obci.


2002 – po neúmyslném poškození „obnovena“ během září místní drobná pamětihodnost – tzv. « boží muka ».


25 let

1997 – v březnu, na výroční členské schůzi zemědělského družstva odhlasována jeho přeměna na akciovou společnost (později zvolen název „Společnost Bohuňov, a.s.“).


1997 – v červnu zbořena bývalá obecní kovárna (čp. 35), na jejímž místě byla časem vybudována asfaltová otáčka. Těmito provedenými změnami došlo v podstatě k protažení návsi až ke kapli, a mj. i k vytvoření nouzových parkovacích míst.


30 let

1992 – během srpna provedena oprava silnice (nové potažení povrchu) na úsecích Domanín–Bohuňov–Lísek.


1992 – vybudováním tzv. „nástupního ostrůvku“ (svépomocnou prací místních obyvatel) zahájena výstavba nové autobusové zastávky v Bohuňově (poslední dokončovací práce provedeny v roce 1994).


35 let

1987 – na okraji střediska JZD v Bohuňově postavena nová mostní váha. Montážními pracemi byla také zahájena stavba víceúčelové haly, hovorově nazývána bramborárnou.


1987 – ve večerních hodinách v pátek 18. září se přes obec přehnala silná bouře s krupobitím, následkem čehož vznikly nemalé škody nejen na (stromové) vegetaci, ale především i na majetku obyvatel (střešní krytiny, okna).


40 let

1982zbořen domek čp. 24, do kterého se v roce 1867 přistěhoval truhlářský mistr pan Petr Pokorný z Písečného (pozdější starosta Bohuňova v letech 1888–1891 a 1894). V tomto stavení (s truhlářskou dílnou, která byla v letech 1932–1933 přestěhována do tehdejší novostavby čp. 48), jež se nacházelo v místech nedaleko kamenného kříže (těsně pod zahradou současného čp. 19), se narodili pozdější starostové Bohuňova (oba stolaři) – pan Jan Pokorný (starostou v meziválečném období a do roku 1945) a jeho syn pan Alois Pokorný (v období 1945–1971 několikrát v čele obce). Domek byl zbořen především z důvodu překážení v silničním provozu, neboť silnice v těchto místech, a vedle blízko stojících stavení čp. 17 až čp. 19 (směrem k Lísku), vytvářela nebezpečnou dvojitou zatáčku ve svažitém terénu. Nedlouho poté v následujících letech se však vlivem vybudování chodníku podél zahrad u čp. 16 a u čp. 19 znemožnilo rozšíření silnice, a proto je tento úsek (z hlediska silničního provozu) i nadále nebezpečný.


45 let

1977 – v prosinci zkolaudována prodejna smíšeného zboží JEDNOTA, budovaná od roku 1975 svépomocí v rámci akce „Z“; prodejna byla potom otevřena v lednu 1978.


50 let

1972 – zveřejněny „státem“ připravované změny týkající se samosprávy obcí; dosavadní obce rozděleny na dvě skupiny – na obce s perspektivou a na neperspektivní obce, mezi které byla zařazena i obec Bohuňov, následkem čehož byly roku 1979 Bohuňov (včetně Janoviček) přičleněn k Lísku (osamostatnění bylo možné až v roce 1990).


55 let

1967 – na jaře zahájena stavba kulturního domu (v roce 1966 zbourány hospodářské objekty příslušející k zemědělské usedlosti čp. 6, a na jejich místě připravena stavební parcela). Kulturní dům (s tehdejším místním národním výborem, hostincem a požární zbrojnicí) byl potom dokončen a otevřen až v roce 1970.


65 let

1957 – v Bohuňově založeno Jednotné zemědělské družstvo, které však zpočátku nesdružovalo všechny místní zemědělce. Poslední samostatní soukromí zemědělci se stali součástí JZD až v roce 1959, čímž bylo v Bohuňově dosaženo dokončení „kolektivizace a socializace vesnice“.


75 let

1947 – po třicetiletém usilování a jednání s úřady bylo konečně umožněno zahájení stavby silnice mezi Bohuňovem a Domanínem, která byla mj. zapotřebí i k vytvoření kvalitního silničního spojení mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Lhotou (od roku 1951 Lhota přejmenována na Lísek).


1947 – v Bohuňově zavedeny poplatky za vlastnictví psů.


95 let

1927 – Obec Lhota a Skalský dvůr se dožadovaly připojení na oslavanskou elektrárenskou síť, pod vlivem čehož se i v Bohuňově jednalo o případné elektrifikaci obce. Většina místních obyvatel však nebyla tehdy této „novince“ příznivě nakloněna, a proto tedy byl návrh několika občanů na elektrifikaci Bohuňova většinou obecního zastupitelstva zamítnut. (V následujících letech se však názor obyvatel změnil, a v listopadu 1931 byla zahájením dodávky elektrického proudu elektrifikace Bohuňova dokončena.)


S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz