Výročí k roku 2007, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2007, vztahující se k historii obce

     V níže uvedeném přehledu (tzv. kulatých a půlkulatých) výročí, volně doplňujícím stránku ‹‹ Z historie ››, jsou uvedeny takové informace, které souvisí víceméně spíše s veřejnými záležitostmi v obci (včetně relativně významnějších proměn v místní zástavbě). Naopak zde nejsou zmíněny údaje související s volbami a se složením zastupitelstva obce (jejich výsledky a  přehledy jsou postupně zveřejňovány na stránce ‹‹ výsledky voleb ››), a dále události či  informace s přímou vazbou na konkrétní obyvatele, jejichž význam je spíše soukromého charakteru (tj. např. nehody, řešení vzájemných sporů, problémy související s politickým pozadím, apod.). Uvedená  výročí  byla (výběrově)  zpracována  na základě  dostupných informací  z místních ‹‹ kronik ››. Níže zveřejněný seznam si samozřejmě nečiní nárok na úplnost a proto je možné, v  případě  objevení  nějaké  zajímavosti (splňující výše vymezená kritéria), prostřednictvím e-mailové zprávy (na adresu info@bohunov.cz) upozornit na neuvedená výročí, které lze samozřejmě alespoň nějakým „dokumentem“ doložit.

 

5 let

2002 – provedena plynofikace obce a přitom také vybudována nová vodovodní síť, napojující obec na vodovod z přehradní nádrže Vír. (O možnosti zavedení plynu do Bohuňova a Janoviček jednalo zastupitelstvo obce již v roce 1997, ve stejném roce jednáno také s vedením zemědělského družstva (tj. majitelem tehdejší stávající vodovodní sítě) o budoucnosti řešení problémů s vodou v obci).

2002 – během září byla obnovena drobná hranolovitá pamětihodnost ‹‹ boží muka ››.

 

10 let

1997 – v březnu tohoto roku na výroční členské schůzi zemědělského družstva odhlasována jeho přeměna na akciovou společnost (později zvolen oficiální název „Společnost Bohuňov a.s.“).

1997 – v červnu zbořena bývalá obecní kovárna (obytné stavení čp. 35), na jejímž místě postupně vybudována asfaltová otáčka. Touto úpravou došlo v podstatě k protažení návsi až ke kapli a mimo jiné i k vytvoření nouzových parkovacích míst.

 

15 let

1992 – během srpna provedena oprava (nové potažení povrchu) silnice na úsecích Domanín-Bohuňov-Lísek.

1992 – vybudováním tzv. „nástupního ostrůvku“ (svépomocnou prací místních obyvatel) zahájena výstavba nové autobusové zastávky v Bohuňově (poslední dokončovací práce provedeny v roce 1994).

 

20 let

1987 – na okraji střediska JZD v Bohuňově postavena nová mostní váha. Montážními pracemi byla zahájena stavba víceúčelové haly (hovorově označována jako „bramborárna“).

1987 – ve večerních hodinách dne 18. září 1987 se přes obec přehnala silná bouře s krupobitím, následkem čehož vznikly nemalé škody nejen na stromové vegetaci, ale i na majetku (střešní krytiny, okna).

 

25 let 

1982zbořen domek čp. 24, do kterého se v roce 1867 přistěhoval truhlářský mistr pan Petr Pokorný z Písečného (starosta Bohuňova v letech 1888–1891 a roku 1894). V tomto stavení (s truhlářskou dílnou, která byla v letech 1932–1933 přestěhována do tehdejší novostavby čp. 48), jež se nacházelo v místech nedaleko kamenného kříže (těsně pod zahradou současného čp. 19), se narodili pozdější starostové Bohuňova (oba stolaři) – pan Jan Pokorný (starostou v meziválečném období a do roku 1945) a jeho syn pan Alois Pokorný (v období 1945–1971 několikrát v čele obce). Domek byl zbořen především z důvodu překážení v silničním provozu, neboť silnice v těchto místech a vedle blízko stojících stavení čp. 18 a čp. 17 (směrem k Lísku) vytvářela nebezpečnou dvojitou zatáčku ve svažitém terénu. (V následujících letech se však vlivem vybudování chodníku podél zahrad u čp. 16 a u čp. 19 znemožnilo rozšíření silnice, a proto je tento úsek z hlediska silničního provozu bohužel stále nebezpečný.)

 

30 let

1977 – v prosinci tohoto roku zkolaudována prodejna smíšeného zboží JEDNOTA, budovaná od roku 1975 svépomocí v rámci akce „Z“. (Prodejna otevřena v lednu 1978.)

 

35 let

1972 – zveřejněny „státem“ připravované změny týkající se samosprávy obcí; dosavadní obce rozděleny na dvě skupiny – na obce s perspektivou a na neperspektivní obce, mezi které byla zařazena i obec Bohuňov, následkem čehož roku 1979 Bohuňov s Janovičkami přičleněny k Lísku (osamostatnění obce Bohuňov bylo možné až v roce 1990).

 

40 let

1967 – na jaře zahájena stavba kulturního domu (v roce 1966 zbourány hospodářské objekty příslušející k zemědělské usedlosti čp. 6 a na jejich místě připravena stavební parcela; kulturní dům (s obecním úřadem, hostincem a požární zbrojnicí) dokončen a otevřen v roce 1970).

1967 – v Janovičkách vybudována požární nádrž.

 

50 let

1957 – v Bohuňově založeno Jednotné zemědělské družstvo, které však zpočátku nesdružovalo všechny místní zemědělce. Poslední samostatní soukromí zemědělci se stali součástí JZD až v roce 1959, čímž bylo v Bohuňově dosaženo dokončení „kolektivizace a socializace vesnice“.

 

60 let

1947 – po třicetiletém usilování a jednání s úřady bylo konečně umožněno zahájení stavby silnice mezi Bohuňovem a Domanínem, která byla mimo jiné zapotřebí i k vytvoření kvalitního silničního spojení mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Lhotou (od roku 1951 – Lísek).

1947 – v Bohuňově zavedeny poplatky za vlastnictví psů.

 

70 let

1937 – úředně sice schváleno zřízení SDH Janovičky, avšak zdejší dobrovolný hasičský sbor byl ve skutečnosti ustanoven již v předešlém roce 1936, kdy už také vyvíjel aktivní činnost, neboť např. prováděl cvičení se starou hasičskou stříkačkou, která byla zakoupena obcí Janovičky již na konci 19. století (1899), tedy téměř čtyři desetiletí před oficiálním založením místního hasičského sboru.

 

80 let

1927 – Obec Lhota a Skalský dvůr se dožadovaly připojení na oslavanskou elektrárenskou síť, pod vlivem čehož se i v Bohuňově jednalo o případné elektrifikaci obce. Většina místních obyvatel nebyla této „novince“ příznivě nakloněna, a proto tedy návrh několika občanů na elektrifikaci Bohuňova byl většinou obecního zastupitelstva zamítnut. (V následujících třech letech se však názor obyvatel do určité míry změnil a v listopadu 1931 byla zahájením dodávky elektrického proudu elektrifikace Bohuňova dokončena.)

 

Zpět na stránku « Z událostí v obci – rok 2007 »

 

S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »