Výročí k roku 2009, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2009, vztahující se k historii obce

     V níže uvedeném přehledu (tzv. kulatých a půlkulatých) výročí, volně doplňujícím stránku ‹‹ Z historie ››, jsou uvedeny takové informace, které souvisí víceméně spíše s  veřejnými záležitostmi v  obci (včetně relativně významnějších proměn v  místní zástavbě). Naopak zde nejsou zmíněny údaje související s  volbami a  se  složením zastupitelstva obce (jejich výsledky a  přehledy jsou postupně zveřejňovány na  stránce « výsledky  voleb », a  dále události či  informace s  přímou vazbou na  konkrétní obyvatele, jejichž význam je  spíše soukromého charakteru (tj.  např. nehody, řešení vzájemných sporů, problémy související s  politickým pozadím, apod.). Uvedená výročí byla (výběrově) zpracována na  základě dostupných informací z  místních « kronik ». Níže zveřejněný seznam si  samozřejmě nečiní nárok na  úplnost a  proto je  možné, v  případě objevení nějaké zajímavosti (splňující výše vymezená kritéria), prostřednictvím e-mailové zprávy (na adresu info@bohunov.cz upozornit na  neuvedená výročí, které lze samozřejmě alespoň nějakým „dokumentem“ doložit.

 

5 let

2004 – od ledna do května probíhala rekonstrukce místního hostince v budově kulturního domu v Bohuňově, přičemž jedním z hlavních důvodů byly (pro Českou republiku) nové předpisy, platné po vstupu do Evropské unie. (Poslední významná úprava hostince byla provedena v únoru a březnu 2008.)

 

10 let

1999 – u fotbalového hřiště (v Bohuňově) bylo vybudováno tenisové hřiště (tato „akce“ byla první investicí obce v rámci Programu obnovy venkova, do něhož obec oficiálně vstoupila koncem ledna 1999).

1999 – na návsi v Janovičkách postavena (svépomocí) jednoduchá dřevěná « zvonička ».

1999 – koncem října 1999 byly na zasedání podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odsouhlaseny návrhy znaku a praporu pro obec Bohuňov. Oficiální slavnostní « udělení znaku a praporu » proběhlo potom v únoru 2000.

 

25 let

1984 – v Bohuňově ani v Janovičkách nezemřel nikdo z místních obyvatel (poměrně vzácný případ, neboť každým rokem většinou dochází minimálně k jednomu úmrtí).

 

30 let

1979 – v rámci JZD byla zavedena tzv. přidružená výroba (především potřeb pro zahrádkáře), jež byla v následujících letech umístěna do tzv. radiany (objekt je dnes využíván jako provozovna firmy Armos spol. s r.o.).

1979 – dokončena úprava rybníčku u Smolíkových, jenž byl využíván jako požární nádrž (v průběhu 90. let důsledkem nedostatečného přítoku vody rybníček postupně zanikal; v roce 2007 zrušen).

1979 – upraveno prostranství u prodejny smíšeného zboží Jednota v Bohuňově.

 

35 let

1974 – v Bohuňově zahájena stavba čtyřbytovky.

 

40 let

1969 – dokončena a vyasfaltována spojovací cesta mezi Bohuňovem a Janovičkami, přičemž její budování probíhalo postupně již od roku 1961.

1969 – v areálu zemědělského družstva v Bohuňově zahájena stavba sušky a přiléhající kolny (suška dokončena v roce 1975).

 

50 let

1959 – v Bohuňově vybudován vodovod, dále postavena drůbežárna (o 10 let později upravena na teletník; počátkem 90. let zbořena), a také zahájena stavba kravínu.

1959 – i v Janovičkách v tomto roce vybudován obecní vodovod.

1959 – v Bohuňově i v Janovičkách vstoupili do JZD poslední soukromě hospodařící zemědělci, čímž zde byl dokončen proces „kolektivizace a socializace vesnice“.

 

75 let

1934 – v Janovičkách upravena náves okolo kamenného kříže.

 

80 let

1929 – obecní zastupitelstvo Bohuňova se usneslo požádat o „přeměnu“ zvoničky na kapli. Žádosti bylo vyhověno, a tak byla 5. července 1929 dosavadní zvonička vysvěcena na « kapli » sv. Cyrila a Metoděje.

 

110 let

1899 – obec Janovičky zakoupila od obce Písečné « hasičskou stříkačku ».

 

Zpět na stránku « Z událostí v obci – rok 2009 »

 

S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »