Výročí k roku 2010, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2010, vztahující se k historii obce

      V níže uvedeném přehledu (tzv. kulatých a  půlkulatých) výročí, volně doplňujícím nejen stránku « Z historie », jsou uvedeny takové informace, které souvisí víceméně spíše s veřejnými záležitostmi v  obci (včetně relativně významnějších proměn v zástavbě). Naopak zde nejsou zmíněny údaje související s volbami a se složením zastupitelstva obce (jejich výsledky a přehledy jsou postupně zveřejňovány na stránce « výsledky voleb » a dále události či informace s přímou vazbou na konkrétní obyvatele, jejichž význam je spíše soukromého charakteru. Uvedená výročí byla (výběrově) zpracována na základě dostupných informací z místních « kronik ». Níže zveřejněný seznam si samozřejmě nečiní nárok na úplnost a proto je možné, v případě objevení nějaké zajímavosti (splňující výše vymezená kritéria), prostřednictvím e-mailové zprávy (na adresu info@bohunov.cz) upozornit na neuvedená výročí, které lze samozřejmě alespoň nějakým „dokumentem“ doložit. Přehled výročí souvisejících s činností dobrovolných hasičů je potom na stránce « hasičských výročí k roku 2010 ».

 

5 let

2005 – v červenci 2005 byly v centrální části Bohuňova, v prostranství mezi asfaltovou otáčkou u autobusové zastávky a sloupem s čapím hnízdem, umístěny nově vyrobené houpačky a zakoupená skluzavka, sloužící dětem.

 

2005 – vypracován a předložen projekt rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje, jenž byl zastupitelstvem obce schválen. Po polovině srpna 2005 zahájeny vlastní práce. Bližší informace o rekonstrukci kaple – viz internetová stránka « pamětihodnosti ».

 

2005 – místní fotbalisté, účastnící se od roku 2003 (každoročně) regionálních turnajů se zastoupením celkem 6 až 8 vesnic (převážně z Bystřicka), zaznamenali velice úspěšnou sezónu. Z celkem 6 turnajů ve 4 zvítězili. Z vítězství se radovali i na místním turnaji „o putovní pohár starosty SDH Bohuňov“, jenž se konal na zdejším hřišti.

 

10 let

2000 – v únoru proběhlo slavnostní « udělení znaku a praporu » obce Bohuňov.

 

15 let

1995 – obec Bohuňov zakoupila pro místní hostinec kulečník, který více zatraktivnil zdejší hostinec v budově kulturního domu.

 

1995 – na severním okraji Bohuňova (od předešlého roku) dokončena a zkolaudována výrobní hala firmy Creo (výroba nábytku).

 

1995 – koncem října vedla přes Bohuňov i okolní krajinou trasa závodu psích spřežení, který byl odstartován na hrázi Domanínského rybníka.

 

20 let

1990 – na základě listopadových voleb do zastupitelstev obcí byla po 12 letech v Bohuňově obnovena místní samospráva. Obecní úřad zahájil svoji činnost v podstatě ihned, a do konce roku 1990 se zastupitelstvo obce sešlo celkem dvakrát.

 

25 let

1985 – otevřen hotel Skalský dvůr (školící a rekreační středisko), jenž byl postaven v letech 1981–1985 v místech areálu bývalého šlechtického dvora, využívaného jako „hospodářský statek“ (v rámci projektu i stavby hotelu byl z původního areálu ponechán pouze tzv. šafářův dům). Objekt hospodářského dvora získalo JZD Vítězný únor se sídlem v Bohuňově v roce 1976, avšak v souvislosti s plánovanou výstavbou hotelu se rozhodlo, že majitelem hotelu bude ministerstvo zemědělství, a provozovatelem JZD, nicméně již od února 1986 se stal provozovatelem státní podnik Agrostav Žďár nad Sázavou. Přestože v polovině 90. let došlo ještě jednou ke změně provozovatele, ministerstvo zemědělství je majitelem hotelu dodnes.

 

30 let

1980 – v Bohuňově provedena řada úprav, z nichž stojí za zmínku především přemístění pomníku padlým z první světové války do prostranství trojúhelníkovitého tvaru (na podzim 1980), lemovaného podél silnice nově zbudovaným chodníkem. Parková úprava tohoto prostranství byla dokončena spolu s oplocením až v roce následujícím. Současná úprava a pojetí této části návsi pak pochází z let 2008–2009.

 

35 let

1975 – V areálu zemědělského družstva v Bohuňově dokončena stavba sušky (dodnes významná dominanta Bohuňova), s jejímž budováním bylo započato již v roce 1969.

 

40 let

1970 – dokončen a slavnostně otevřen kulturní dům v Bohunově, budovaný (jako novostavba) od jara 1967 (převážně v části dvora a v místech hospodářských objektů zemědělské usedlosti čp. 6).

 

45 let

1965 – v Bohuňově odbahněn (vybagrován) obecní rybník; v témže roce postavena na návsi (ve směru na Bystřici nad Pernštejnem) čekárna autobusové zastávky.

 

50 let

1960 – dokončena stavba kravínu v Bohuňově, s čímž souvisel i následný svod dobytka od (tehdy donedávna hospodařících) soukromých zemědělců.

 

1960 – během roku 1960 došlo ke sloučení obce Janovičky s obcí Bohuňov, přičemž určitou kuriozitou je skutečnost, že předsedou společného MNV byl zvolen obyvatel Janoviček.

 

55 let

1955 – první televizní přijímač (spolu s anténou) v Bohuňově, který si pořídila rodina Pokorných (na čp. 48).

 

60 let

1950 – provedena oprava hráze obecního rybníka (v Bohuňově) a jeho odtoku.

 

1950 – v Janovičkách založeno JZD (poslední soukromě hospodařící zemědělci do něj vstoupili až v roce 1959).

 

1950 – dokončena silnice do Janoviček (vedoucí od rozcestí směrem od Domanína).

 

65 let

1945 – v souvislosti s koncem druhé světové války pobývala v květnu až v červnu v Bohuňově a v lese Pičulín Rudá armáda (ruští vojáci), v Janovičkách a v obecním lese Kozejl zase rumunské vojsko.

 

1945 – odchod nemalého počtu rodin (z Bohuňova i z Janoviček) za účelem dosídlení bývalých sudet (zasahujících až k Poličce) na Svitavsko.

 

80 let

1930 – v závěru října – nástup zimy doprovázený vichřící, která způsobila v lesích velké škody (polomy i vývraty) – práce na likvidaci této lesní kalamity započaly okamžitě.

 

1930 – v Janovičkách proběhla tzv. elektrizace obce (tj. došlo k zavedení el. proudu).

 

110 let

1900 – zakoupena čtyřkolová ruční zápřahová hasičská stříkačka od firmy R. A. Smekal, a nedlouho poté 5. července založen v Bohuňově « sbor dobrovolných hasičů ».

 

Zpět na stránku « Z událostí v obci – rok 2010 »

 

S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »