Výročí k roku 2012, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2012, vztahující se k historii obce

     Níže uvedený přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje např. stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací především z místních « kronik », přičemž zde nejsou zmíněny např. výsledky voleb či složení zastupitelstev obce v předchozích desetiletích, neboť jejich výsledky a přehledy jsou postupně zveřejňovány na stránce « výsledky voleb ». Podobně je tomu i s výročími souvisejícími s činností dobrovolných hasičů, jež jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či záležitosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích.

 

5 let

2007 – 17. února uvedeny do provozu oficiální internetové stránky obce Bohuňov (www.bohunov.cz), obsahově zahrnující též i vesnici Janovičky (náležející k Bohuňovu).

 

2007 – 1. března vydáno první číslo Zpravodaje obce, který je jako občasník průběžně vydáván dodnes.

 

2007 – 8. září pořádán na hřišti v Bohuňově 1. ročník hudebního festivalu « Metal fest ». Pokud nepočítáme další 2 ročníky tohoto festivalu v následujících letech, tak se jednalo o organizačně nejnáročnější a nejnákladnější kulturní akci, jaká kdy byla v historii obce uspořádána. Spolupořadatelem festivalu byl tehdejší starosta obce a dlouholetý aktivní hudebník Milan Sláma ml.

 

10 let

2002 – provedena plynofikace obce a přitom také vybudována nová vodovodní síť, napojující obec na vodovod z přehradní nádrže Vír. O zavedení plynu do Bohuňova a Janoviček jednalo zastupitelstvo obce již v roce 1997, kdy bylo také jednáno s vedením zemědělského družstva (tj. majitelem tehdejší stávající vodovodní sítě) o budoucnosti řešení problémů s vodou v obci.

 

2002 – během září „obnovena“ drobná hranolovitá pamětihodnost, tzv. « boží muka ».

 

15 let

1997 – v březnu, na výroční členské schůzi zemědělského družstva odhlasována jeho přeměna na akciovou společnost (později zvolen název „Společnost Bohuňov, a.s.“).

 

1997 – v červnu zbořena bývalá obecní kovárna (čp. 35), na jejímž místě byla časem vybudována asfaltová otáčka. Těmito provedenými změnami došlo v podstatě k protažení současné návsi až ke kapli, a mj. i k vytvoření nouzových parkovacích míst.

 

20 let

1992 – během srpna provedena oprava silnice (nové potažení povrchu) na úsecích Domanín–Bohuňov–Lísek.

 

1992 – vybudováním tzv. „nástupního ostrůvku“ (svépomocnou prací místních obyvatel) zahájena výstavba nové autobusové zastávky v Bohuňově (poslední dokončovací práce provedeny v roce 1994).

 

25 let

1987 – na okraji střediska JZD v Bohuňově postavena nová mostní váha. Montážními pracemi byla také zahájena stavba víceúčelové haly, hovorově nazývána bramborárnou.

 

1987 – ve večerních hodinách v pátek 18. září se přes obec přehnala silná bouře s krupobitím, následkem čehož vznikly nemalé škody nejen na (stromové) vegetaci, ale především i na majetku obyvatel (střešní krytiny, okna).

 

30 let

1982zbořen domek čp. 24, do kterého se v roce 1867 přistěhoval truhlářský mistr pan Petr Pokorný z Písečného (pozdější starosta Bohuňova v letech 1888–1891 a 1894). V tomto stavení (s truhlářskou dílnou, která byla v letech 1932–1933 přestěhována do tehdejší novostavby čp. 48), jenž se nacházelo v místech nedaleko kamenného kříže (těsně pod zahradou současného čp. 19), se narodili pozdější starostové Bohuňova (oba stolaři) – pan Jan Pokorný (starostou v meziválečném období a do roku 1945) a jeho syn pan Alois Pokorný (v období 1945–1971 několikrát v čele obce). Domek byl zbořen především z důvodu překážení v silničním provozu, neboť silnice v těchto místech, a vedle blízko stojících stavení čp. 18 a čp. 17 (směrem k Lísku), vytvářela nebezpečnou dvojitou zatáčku ve svažitém terénu. Nedlouho poté v následujících letech se však vlivem vybudování chodníku podél zahrad u čp. 16 a u čp. 19 znemožnilo rozšíření silnice, a proto je tento úsek i nadále nebezpečný, což je také patrno (prakticky každým rokem) i ze silničního provozu.

 

35 let

1977 – v prosinci zkolaudována prodejna smíšeného zboží JEDNOTA, budovaná od roku 1975 svépomocí v rámci akce „Z“. (Prodejna otevřena v lednu 1978.)

 

40 let

1972 – zveřejněny „státem“ připravované změny týkající se samosprávy obcí; dosavadní obce rozděleny na dvě skupiny – na obce s perspektivou a na neperspektivní obce, mezi které byla zařazena i obec Bohuňov, následkem čehož byly roku 1979 Bohuňov s Janovičkami přičleněny k Lísku (osamostatnění bylo možné až v roce 1990).

 

45 let

1967 – na jaře zahájena stavba kulturního domu (v roce 1966 zbourány hospodářské objekty příslušející k zemědělské usedlosti čp. 6, a na jejich místě připravena stavební parcela. Kulturní dům (s tehdejším místním národním výborem, hostincem a požární zbrojnicí) byl potom dokončen a otevřen až v roce 1970.

 

55 let

1957 – v Bohuňově založeno Jednotné zemědělské družstvo, které však zpočátku nesdružovalo všechny místní zemědělce. Poslední samostatní soukromí zemědělci se stali součástí JZD až v roce 1959, čímž bylo v Bohuňově dosaženo dokončení „kolektivizace a socializace vesnice“.

 

65 let

1947 – po třicetiletém usilování a jednání s úřady bylo konečně umožněno zahájení stavby silnice mezi Bohuňovem a Domanínem, která byla mj. zapotřebí i k vytvoření kvalitního silničního spojení mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Lhotou (od roku 1951 Lísek).

 

1947 – v Bohuňově zavedeny poplatky za vlastnictví psů.

 

85 let

1927 – Obec Lhota a Skalský dvůr se dožadovaly připojení na oslavanskou elektrárenskou síť, pod vlivem čehož se i v Bohuňově jednalo o případné elektrifikaci obce. Většina místních obyvatel však nebyla tehdy této „novince“ příznivě nakloněna, a proto tedy byl návrh několika občanů na elektrifikaci Bohuňova většinou obecního zastupitelstva zamítnut. (V následujících třech letech se však názor obyvatel změnil, a v listopadu 1931 byla zahájením dodávky elektrického proudu elektrifikace Bohuňova dokončena.)

 

Zpět na stránku « Z událostí v obci – rok 2012 »

 

S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »