Výročí k roku 2016, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2016, vztahující se k historii obce


     Přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje například stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací především z místních « kronik », přičemž výročí související s činností dobrovolných hasičů jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či zajímavosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích.


5 let

2011 – 26. května instalován a zprovozněn nový obecní rozhlas.


2011 – 1. června – při odpolední bouřce s přívalovým deštěm a s kroupami došlo k lokálnímu « zatopení » sklepních (místy i přízemních) prostor některých domů v Janovičkách.


10 let

2006 – v závěru léta byl umístěn na objekt sušky v Bohuňově první vysílač v obci, zajišťující signál bezdrátového internetu, který začali využívat někteří místní obyvatelé (časem, po vybudování nového vysílače na nedaleké šestibytovce, přestal být vysílač na sušce využíván).


2006 – dokončena (tzv.) rekonstrukce « kaple sv. Cyrila a Metoděje » (v březnu osazen nový zvon, 5. července se pak uskutečnilo slavnostní znovuvysvěcení kaple).


25 let

1991 – k dosavadním „objektům“ sušky v areálu zemědělského družstva v Bohuňově přistavěn šrotovník s doplňkovou mechanizací.


35 let

1981 – oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje, spočívající v provedení nové fasády; v témže roce také dokončena úprava návsi v Bohuňově, započatá v roce 1980.


40 let

1976 – areál hospodářského dvora Skalský dvůr získalo „JZD Vítězný únor se sídlem v Bohuňově“; bližší informace o následujícím vývoji a proměně Skalského dvora (včetně změn ve vlastnictví) – viz internetová stránka « výročí k roku 2010 ».


1976 – v Bohuňově (při JZD) založena hudební skupina s názvem Motýlci.


45 let

1971 – místní organizace Československého červeného kříže (ČsČK) pořádala v lednu I. maškarní ples, který byl tehdy hodnocen jako velmi vydařený. (Maškarní plesy bývaly v Bohuňově občas pořádány již dříve, nicméně tento byl první, pořádaný ČsČK.)


1971 – v Bohuňově založena místní osvětová beseda, která se hned v tomto roce podílela (ve spolupráci s „dobrovolnými hasiči“ a s mládeží) na pořádání tradičních hodů.


1971 – do « kaple sv. Cyrila a Metoděje » v Bohuňově pořízen nový zvon, který „sloužil“ až do léta 2005, kdy byla zahájena postupná rekonstrukce (přestavba) této kaple.


1971 – v Bohuňově i v Janovičkách zavedeno výbojkové veřejné osvětlení.


50 let

1966 – v Bohuňově dokončeno vyčištění (odbahnění) obecního rybníka, a dále realizováno vybudování hráze a nového odtoku pod hrází; začátkem listopadu proběhla kolaudace hráze, jež byla oceněna jako „dílo vzorné kvality“.


1966 – zbourány hospodářské objekty zemědělské usedlosti čp. 6 v Bohuňově, a na jejich místě připravena stavební parcela pro kulturní dům, v rámci jehož projektu se již počítalo s budoucím umístěním tehdejšího místního národního výboru (MNV), s provozováním hostince, a také s umístěním nové požární zbrojnice v suterénu (budova kulturního domu začala být budována na jaře 1967).


55 let

1961 – sloučení JZD Bohuňov s JZD Janovičky, přičemž jako nový název stanoveno JZD Strážnice (tento název, podle stejnojmenného kopce mezi oběma vesnicemi, byl používán jen kratší dobu, neboť se příliš neujal). V témže roce v Janovičkách dostavěn kravín, na jehož vybudování se významně podíleli bohuňovští zedníci.


60 let

1956 – v Janovičkách proběhla v letním období úprava potoka na návsi, a také byl (dobrovolnou prací) vyčištěn návesní rybník. V tehdy teprve nově budovaném „areálu janovičského JZD“ (v témže roce) dokončena stavba vepřína, a v podzimních měsících započata stavba mostní váhy.


1956 – ve stavení čp. 4 v Janovičkách, v kterém sídlil tehdejší MNV, upravena jedna místnost na stanici první pomoci Československého červeného kříže, která byla využívána zároveň též jako ordinace obvodního lékaře, který do Janoviček zajížděl 1× za měsíc.


65 let

1951 – proběhlo první hlášení místního rozhlasu, který byl vybudován v Bohuňově i v Janovičkách. V témže roce v Janovičkách zaveden první telefon.


1951 – zavedena pravidelná autobusová doprava na lince „Bystřice n. P. – Lísek“, se zastávkami mj. i v Bohuňově, a pro Janovičky „na rozcestí“. Autobus jezdil každým směrem (tam i zpět) 5× denně, což bylo na tehdejší dobu poměrně často.


80 let

1936 – koncem března « založen » v Janovičkách místními obyvateli sbor dobrovolných hasičů; i když byl tehdy zvolen i výbor SDH, a hasiči během tohoto roku často cvičili se starou hasičskou stříkačkou (zakoupenou obcí již v roce 1899), oficiálně byl zdejší hasičský sbor úředně potvrzen a zaregistrován až v únoru 1937.


1936 – srpen – v okolí Janoviček i Bohuňova proběhla cvičení vojska československé armády, směřující na vojenské manévry, jež se tehdy konaly u Pardubic.


85 let

1931 – provedena elektrizace Bohuňova (do obce zaveden elektrický proud), v rámci níž bylo instalováno i několik světel zajišťujících veřejné osvětlení.


1931 – od „hraběte“ Vladimíra Mitrovského zakoupen les Zady (odkoupen obcí Bohuňov) a les Kozejl (koupen obcí Janovičky).


95 let

1921 – na základě nařízení vlády (z června 1921) založena v září (bohuňovskou obecní radou) Pamětní kniha obce Bohuňova (první kronika obce).


S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz